sugrįžti

sugrįžti
sugrį̃žti 1. intr. ateiti atgal: Vieną tokį vakarą sugrįžo senoji Kirdienė J.Balt. Ko jis dabar sugrįžo, turbūt ką nors pamiršo? Šlv. Toks giltinės parnešt siųst geras – negreit tesugrįžta J.Jabl. Tėvas sugrįžo į sveikatą BM304. Jam vėl sugrįžo viltis . Nilas sugrįžta į savo krantus . Į trobelę sugrį̃žo gerovė ir rimtis ps. Nebsugrįš man tas laikas jaunųjų dienelių Vp. Sugrįš žiedelis ir vainikelis, tiktai nesugrįš jaunos dienelės Švnč. Nepareisi, nesugrįši į jaunas dieneles JV1030. Sugrįžk – padidinsiu algą, pamažinsiu darbą PrLXVIII7. Sugrįžki, berneli, sumigrįžki, jaunasis! TDrVII32. ^ Augintas vilkas sugrįžta į mišką Žg. Sugrįžo it musę kandęs Sim. Sugrįš ožka prie vežimo Rm. Platūs vartai išeiti, bet siauri sugrįžti Plv.
sugrį̃žtamai adv.: O šiandie – praeitis nušluota nebesugrįžtamai, visai S.Nėr. Nesugrįžtamai dingo tie laikai, kai Lietuvos valstietis naudojosi primityviais padargais sp. sugrįžtinaĩ adv.: Yra tokių sėklių – sugrįžtinaĩ auga Ds. Nė vienas nežvilgterėjo maloniai į Motiejų, nors jis skyrės nuo jų gal nesugrįžtinai . | refl.: Susigrįžkit manęsp, susigrįžkit, o aš vėl susigrįšiu jūsump MP305.
2. refl. atsisukti: Vyrai Izraelio susigrįžo (paraštėj apsisuko) kovoje ir Benjamin pradėjo mušti BBTeis20,39. Meiteliai susgrįžo ir vėl nuej in ganiavos Aru28. Susigrįžkie, antele, greitai beplaukdama! BsO108. \ grįžti; apgrįžti; atgrįžti; įgrįžti; išgrįžti; nugrįžti; pagrįžti; pargrįžti; prigrįžti; sugrįžti; užgrįžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • sugrizti — intr. kits kitą pamilti: Jau sugryzta juodu, t. y. sumilsta J. grizti; sugrizti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrižti — 1 sugrìžti intr. pamilti (vienam kitą), įsimylėti: Grìžte sugrìžo juodu J. grižti; įsigrižti; sugrižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrįžti — sugrį̃žti vksm. Džiaũgiausi sugrį̃žęs į tėvỹnę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sugrįžtis — sugrįžtìs sf. (3b) NdŽ; G112 sugrįžimas: Bet staigi ir netikėta yra sugrįžtis pono IM1864,30. ║ kelionė, parvykimas: Sugrįžtis iš karionės nuovargino I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrįžti — atgrį̃žti 1. intr. ateiti atgal, sugrįžti: Aš pas tave n atgrįšiu K. Metai geri atgrį̃žo J. Išeinu ir vėl atgrįžtù Gs. Mes, kai atgrįšma, tai užmokėsma Švnč. Senis, išleisdamas svetį, apent užprašė, kad tuojau atgrįžtų BM341. Lengva išeiti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geras — 1 gẽras, à (nom. pl. gerì, gẽrūs) adj. (4) 1. meilus, malonus; gailestingas; nepiktas: Mano tėvas labai gẽras, retai pyksta Rg. Gẽras mano brolis, pavėžino rogėm Ldvn. Mamutė būtum gerà, kad šabalbonų pamerktum rytojui Pc. Nebijok, nekąs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrįžti — išgrį̃žti intr. 1. grįžti, sugrįžti namo; išeiti: Žentas išgrį̃žo, t. y. išėjo iš čia J. Ans dar tą patį vakarą išgrįžo numie Užv. Šis sau ir išgrį̃žo atjotuoju keliu BM398. Grį̃žo ir išgrį̃žo, gaišo ir išgaišo (galutinai) Šts. Arba per didelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrįžti — pagrį̃žti intr. 1. sugrįžti: Žentui kiaulę nuvežiau ir pagrįžaũ Pc. Kaip ir paspėjai – matyt, nu puskelio pagrįžai? Šv. Jau aš sodžiun nepagrį̃žčia Ad. Aš pagrįšiu nepražuvęs į tėvų šalelę Mair. Taip apsunkintos bitys ing aulį pagrįžta Nz. Jeigu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pargrįžti — pargrį̃žti intr. sugrįžti namo: Ligi pat vėliausios nakties laukė Ignotas pargrįžtančių iš Rokiškio rš. Ugi, kūmute, pargrįžtu nuo liūto V.Kudir. Ilgai netrukęs pargrį̃žk Gs. Pavasarį, kai išsiskirstys ledai, galėsit vėl pargrįžti laivan J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvykti — parvỹkti intr. K, BM385(Plt), Š, KŽ, DŽ1 einant, važiuojant ar kaip kitaip sugrįžti, parsirasti: Ji laukė keliauninkų parvỹkstant NdŽ. Buvo parvykusi lankyti sergančios motinos I.Simon. Ir kiekvienas parvyko į savo namus brš. ║ sugrįžti iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”